ANEXA4

Declarație privind diligența necesară care trebuie prezentată în etapa de finanțare a lucrărilor de cercetare (*)

PARTEA A


Informații care trebuie transmise Centrului de informare pentru acces și împărțirea beneficiilor în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 511/2014


În cazul în care informațiile furnizate sunt confidențiale în sensul articolului 7 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 511/2014, vă rugăm totuși să le furnizați, să bifați textul corespunzător și să justificați caracterul confidențial la sfârșitul prezentei anexe.


În cazul în care ați marcat drept confidențiale informații esențiale (de exemplu, informații privind resursele genetice sau cunoștințele tradiționale asociate cu resursele genetice, locul de acces sau forma de utilizare) si ati precizat sa nu fie publicate pe site-ul Centrului de informare pentru acces și împărțirea beneficiilor, aceste informații nu vor fi comunicate Centrului de informare pentru acces și împărțirea beneficiilor, dar pot fi transmise direct autorităților competente din țara furnizoare.


Pentru fiecare grant primit, este necesară cel puțin o declarație: diferiții beneficiari ai unui singur grant pot alege să prezinte fie declarații individuale, fie o declarație comună, prin intermediul coordonatorului de proiect.


(*) Această declarație se depune în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1866 al Comisiei din 13 octombrie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 511/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește registrul colecțiilor, monitorizarea respectării normelor de către utilizatori și cele mai bune practici

ANEXA nr. 4 - Declarație privind diligența necesară care trebuie prezentată în etapa de finanțare a lucrărilor de cercetare

PARTEA A

Vă rugăm să completați textele corespunzătoare:

2. Beneficiarul sau beneficiarii finanțării, inclusiv datele lor de contact:
3. Informații privind exercitarea diligenței necesare:
Dacă ați completat casuța de sus, vă rugăm să treceți la partea B punctul 1.
b) În cazul în care răspunsul de la litera (a) este NU, vă rugăm să completați următoarele informații:
(**) Dovada deciziei de a acorda consimțământul prealabil în cunoștință de cauză sau aprobarea pentru accesul la resursele genetice și cunoștințele tradiționale asociate cu resursele genetice.
Dacă ați completat punctul b, vă rugăm să treceți la partea B punctul 2.

PARTEA B

Informații care nu trebuie transmise Centrului de informare pentru acces și împărțirea beneficiilor


Dacă ați răspuns cu DA, vă rugăm să treceți la punctul 3.
2. Declar că sunt în posesia următoarelor informații, pe care le voi păstra și le voi transfera utilizatorului (utilizatorilor) ulterior(i):
Confidențialitate

2024-02-22
AGENTIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI (A.N.P.M.) situată în București, Splaiul Independenței, nr. 294, sector 6, în calitate de Operator conform GDPR, colectează date cu caracter personal, în scopul, identificării persoanei împuternicite și pentru păstrarea dovezii transmiterii documentului.
Durata păstrării datelor cu caracter personal se va face pe perioada de valabilitate a documentului emis de către A.N.P.M. Datele cu caracter personal colectate de către A.N.P.M. nu se vor transmite către alte unități.
Conform GDPR aveți următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor (rectificare, actualizare, portare, blocare sau ștergere), dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției, dreptul de a adresa o plângere A.N.S.P.D.C.PSEMNATURA/SIGNATURE ÎMPUTERNICIT/ AUTHORISED PERSON.
Solicitările privind protecţia datelor cu caracter personal în cadrul A.N.P.M. pot fi adresate de persoana vizată printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, către Responsabilul cu Protecția Datelor, dl. Adrian Magda, prin e-mail la adresa: adrian.magda@gdprservicii.ro sau la sediul A.N.P.M.
Declar că am înțeles termenii și scopul acestei informări și sunt de acord.
Declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor furnizate
Declar pe proprie răspundere că informațiile furnizate sunt veridice.
DA
Nu
SEMNATURA/SIGNATURE ÎMPUTERNICIT/ AUTHORISED PERSON
Pentru finalizarea procesului de depunere a Anexei, după completarea formularului, vă rugăm să generați fisierul pdf. Veți primi un email cu pdf-ul generat și un link-ul pentru încărcarea pdf-ului. Va rugăm să descărcați pdf-ul primit pe email, să-l semnați și să-l încărcați pe platformă. Atentie! După încarcarea pdf-ului semnat procesul de depunere este încheiat, iar link-ul primit nu mai este activ